Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Vårdpedagogik och vårdledarskap

Forskargruppen Vårdpedagogik och vårdledarskap relaterar till ämnet vård, pedagogik och vårdens ledarskap. Forskargruppen etablerades 2013 för att utveckla och stärka forskning, kompetens och kunskap inom utbildning, lärande, handledning och ledarskap i vården. Denna kunskap belyses i relation till människa, samhälle och kultur inom vård, omsorg och utbildning.”

Forskningsprojekt 

1. Drama och studenters lärande
2. Vård och lärande kring äldre personer
3. Handledning
4. Organisation, ledarskap och team
5. Hälsa och lärande
6. Drama in Intensive and Acute Care
7. Sjuksköterskestudenters kompetens

1. Drama och studenters lärande
Utveckling av interpersonella färdigheter som empati, kommunikation, etiskt förhållningssätt, konflikthantering samt att kunna integrera teori och praktik kräver en annan ansats än traditionell undervisning. Inom området bedrivs forskning om studenters lärande i omvårdnad med dramapedagogik i flera program både på grund- och avancerad nivå, nämligen; sjuksköterske- röntgensjuksköterske-, och specialistsjuksköterskeprogrammet Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt Intensivvård.
Kontaktperson: Linda Berg linda.berg@gu.se

2. Vård och lärande kring äldre personer
Många i dagens samhälle lever med mer eller mindre besvärande sjukdom och/eller ohälsa. Vården kan möta och lindra dessa besvär men i många fall måste människor lära sig att leva med dessa fysiska och psykiska besvär samt eventuella funktionsnedsättningar. Många äldre upplever sig otrygga, framförallt ensamma äldre. Därför måste vården efterfråga de äldres behov av hjälp utifrån deras perspektiv. Det finns kunskap hos de sköra äldre och närstående, som vården kan ta lärdom av. Inom området bedrivs forskning om samverkansprocesser där lärandet mellan olika organisationer och dess företrädare på olika nivåer ingår. Dessutom bedrivs forskning om hur äldre lär sig leva med besvär efter allvarlig och kritisk sjukdom. 
Kontaktperson: Harshida Patel harshida.patel@gu.se

3. Handledning

Handledare i verksamhetsförlagd utbildning har en central roll i studentens utbildning genom att skapa förutsättningar för lärande. I detta område studeras lärande och professionell utveckling samt teoretiska perspektiv på handledning och handledarrollen för professions- och kompetensutveckling.
Inom området ingår processorienterad handledning i omvårdnad som är en obligatorisk arbetsform i sjuksköterskeprogrammet. Här studeras studentens lärande för vidarutveckling av självkännedom, inlevelseförmåga och handlingsberedskap utifrån etiskt förhållningsätt. I detta område studeras utbildningens olika kunskapsdimensioner utifrån en helhet och integrering av teoretisk och praktisk kunskap.
Kontaktperson: Kerstin Ulin kerstin.ulin@gu.se

4. Organisation, ledarskap och team
Organisation, ledarskap och teamarbete ingår i vårdledarskap som handlar om administrativa processer som planering och organisering, samt att leda utveckling och förbättring av vård och omsorg som bidrar till hälsa och välbefinnande. Utifrån ett relationsinriktat ledarskap med ledord som tydlighet, ödmjukhet, respekt och mod, syftar vårdledarskap till att utveckla teamarbete och samverkan mellan vårdpersonal på olika vårdenheter. Samverkan i team har blivit en av vårdandets viktigaste organisatoriska byggstenar. Det har bidragit till forskning där teoretiska perspektiv utvecklas om hur olika kompetenser kompletterar varandra, hur patientens roll förändras och hur organisationer formeras när team integreras i vårdkedjor. Projektet bidrar till kunskap som tillämpas i vårdande verksamheter och vid undervisning.
Kontaktperson: Kristina Rosengren kristina.rosengren@gu.se

5. Hälsa och lärande
Området utgår från ett hälsofrämjande perspektiv. Det innebär att hälsa ses som en resurs och att fokus är på de friskfaktorer som finns runtomkring oss samt att dessa friskfaktorer skall förstärkas för att hälsan skall bibehållas och förbättras. Projektaktiviteter som beskrivs är pedagogiskt förankrade i ett socialkonstruktivistiskt, interaktionistiskt och problembaserat perspektiv. I Projektet PEK utvecklas en utbildningsmodell för hur man kan arbeta med health literacy på individ- och samhällsnivå, läs mer här. I projektet Nordiska Livsstilsverkstan presenteras en modell för intersektoriell samverkan mellan föräldrar och verksamma inom förskola och hälsoväsende, läs mer här
Kontaktperson: Karin C Ringsberg karin.ringsberg@gu.se

6. Drama in Intensive and Acute Care - DIAC
DIAC är ett samarbetsprojekt mellan  Griffith University i Australien och Göteborgs universitet. Målet är att ytterligare förbättra innovativa och effektiva undervisningsmetoder och utveckling av läroplaner på alla nivåer av högre utbildning. Projektet genomförs i utbildningsinstitutioner med ett nära samband till kliniska miljöer. Forskarutbildningen i omvårdnad är vid båda institutionerna väl integrerad i kliniska miljöer och alla studenter kommer så småningom att tillämpa det de lär sig i kliniska situationer. Projektet kommer därför inte bara att gynna forskarutbildningen utan även förbättra klinisk praxis och behandlingsresultat inom akut- och intensivvården.
Syftet med DIAC-projektet är att förbättra forskarutbildningen i omvårdnad med hjälp av drama. Fokus ligger på grupparbete, kommunikation och konflikthantering i akut- och intensivvård i Australien och i Sverige.
Projektet omfattar dramaworkshops, filmande, enkäter och intervjuer.
Kontaktperson: Margret Lepp margret.lepp@gu.se

7. Sjuksköterskestudenters kompetens
Titeln på projektet är: Sjuksköterskestudenters kompetens i slutet av utbildningen – en jämförande studie mellan självskattad och examinerad kompetens.
Syftet med projektet är att studera samvariationen mellan sjuksköterskestudenters självskattning av sin kompetens och self-efficacy, samt resultat på kompetensprov i slutet av sjuksköterskeutbildningens sista termin. Vidare är syftet att studera hur sjuksköterskestudenter, bedömningsansvariga sjuksköterskor samt lärare i sjuksköterskeutbildningen beskriver innebörden av olika kompetensområden för legitimerad sjuksköterska.
Kontaktpersoner: Inger Jansson inger.jansson@gu.se och
Margret Lepp margret.lepp@gu.se

 

Kontaktperson för forskargruppen:
margret.lepp@gu.se  tel: 46 317866016

Mötestider våren 2019

Möten med forskargruppen:
Datum: 11/2, 2/4, 8/5
Tid: 15.00 – 17.00
Lokal: Hus 2, plan 4, rum 2418

Möten med Fenomenografigruppen:
Gruppen genomför metodologiska seminarier och erbjuder forum för konstruktiv kritik av manuskript som är under arbete.
Datum: 12/2, 8/4, 27/5
Tid: 14.00 - 16.30
Lokal: Hus 2, plan 4, rum 2418

Möten med Nätverk för omvårdnadshandledare- Processorienterad handledning (POH)
Datum: 17/5 och 8/11
Tid: 08.30-16.00
Lokal: Kronhusgatan 2F

Bilaga nätverksträff 17 maj Bilaga nätverksträff 8 november

 

Nätverk

Forskargruppen ingår i ENNA, the European Network of Nursing Academies. ENNA är ett oberoende nätverk för att främja vårdforskning i Europa. Följande personer ingår i en arbetsgrupp: Margret Lepp, Linda Berg, Maud Lundén och Sepideh Olausson.

Nätverket arbetar för inspiration, samverkan och för att främja ett gott ledarskap inom vården. 

Sigma Theta Tau International, STTI, är ett nätverk som erbjuder sjuksköterskor möjligheter att förvärva ytterligare kunskaper inom professionen. Vidare stödjer de utvecklingen inom klinisk omvårdnad, ledarskap, utbildning och forskning för att därigenom bidra till att förbättra människors hälsa.

Nätverk för omvårdnadshandledare- Processorienterad handledning (POH)

Nätverket är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitets-
sjukhuset som träffas 1-2 gånger per år. Nätverket erbjuder fortbildning och möjlighet till reflektion i form av träffar för omvårdnadshandledare. 
Sammankallande är Linda Berg  från Göteborgs universitet och Lotta Carlson, Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

ViS-projektet

Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Projektet genomförs inom ramen för ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS) där Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Halmstad, Högskolan Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Västra Götalandsregionen ingår.
Syfte
Från ett salutogent perspektiv är syftet med studien att under högre utbildning utforska hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete.
Lena Oxelmark och Linda Berg är representanter för institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Läs mer 

 

 

Samarbetspartners

Australien, Griffith University:
Associate professor Penny Bundy
Professor Emeritus Bruce Burton
Professor Wendy Chaboyer
Dr Frances Lin

 

Sidansvarig: Lovisa Aijmer|Sidan uppdaterades: 2018-03-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?