Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorander

Doktorander vid institutionen antas i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap eller medicinsk vetenskap fr om 1 januari 2007.
Doktorander antagna före 1 januari 2007 är antagna i omvårdnad eller vårdpedagogik.

VÅRDVETENSKAP OCH MEDICINSK VETENSKAP

Antagna efter 1 januari 2007

Susanne Ahlstedt Karlsson
leg. ssk.

Projekt: Personcentrerat stöd till kvinnor opererade för bröstcancer för att hantera symtom och problem i samband med anithormonell terapi
Huvudhandledare: Ingela Henoch

Sara Alsén
leg. ssk.

Projekt: Personcentrerad vård via ett e-Hälsa stöd för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och
utmattningssyndrom
Huvudhandledare: Andreas Fors

Hanan Hamdan Alshehri
leg. ssk, master major nursing and critical care nursing

Projekt: Prerequisites for implementation of palliative care in intensive care: a Saudi Arabian perspective
Huvudhandledare: Axel Wolf

Klara Andersson
leg. läkare, master

Projekt: Stigma och socioekonomisk påverkan vid epilepsi – modell för att främja jämlik vård
Huvudhandledare: Anneli Ozanne

Viveka Andersson
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Leder evidensbaserade riktlinjer och smärtskattningsinstrument samt patienternas delaktighet till minskad smärta och ökat välbefinnade för patienter på sjukhus?
Huvudhandledare: Karin Ahlberg

May Bazzi
leg. ssk, fil.mag.

Projekt: Samverkan och individuellt vårdande i hybridsal ur ett professionellt- och patientperspektiv
Huvudhandledare:
Karin Ahlberg

Lina Bergman
leg. ssk, fil.mag

Projekt: Creating a safe intra-hospital transport environment for critically ill patients
Huvudhandledare: Mona Ringdal

Liselotte Bergqvist
leg.barnmorska, fil.mag.

Projekt: CEQ - frågeinstrument angående kvinnors upplevelse av barnafödande
Huvudhandledare: Anna Dencker

Elin Blanck
leg. ssk, fil.mag.

Projekt: Evaluation of person – centred care at distance.
Huvudhandledare: Inger Ekman

Susanna Böling
leg. ssk, master global health and public policy

Projekt: Implementering av palliativ vård på sjukhus: palliativa konsultteam
Huvudhandledare: Joakim Öhlén

Matilda Cederberg
leg. psykolog

Projekt: Processorienterad och hälsoekonomisk utvärdering av personcentrerad vård via ett e-Hälsa stöd för behandling och
rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom
Huvudhandledare: Andreas Fors

Carl-Johan Cederwall
leg. ssk, fil mag.
 

Projekt: Improve weaning from mechanical ventilation
Huvudhandledare: Mona Ringdal

Astrid Danielsen
leg. ssk.

Projekt: Sammanhang mellan intensivpatienters sederingsnivå och deras upplevelser av intensivbehandlingen
Huvudhandledare: Ingegerd Bergbom

Nina Ekman
leg. ssk

Projekt: Development and testing of an observation-based method to assess person-centeredness in health care
Huvudhandledare: Charles Taft

Maria Frödin
leg. ssk, master i omvårdnad

Projekt: Implementering och utvärdering av en komplex intervention i operationsmiljö
Huvudhandledare: Annette Erichsen Andersson

Lisa Goldkuhl
leg. barnmorska, fil. mag.

Projekt: An adaptable birthing room with person-centered approach: the effect on labour and birth (the room4birth-swe study)
Huvudhandledare: Marie Berg

Karin Granqvist
leg ssk, fil. mag

Projekt: Assessment of a new technology with digital feedback in healthcare in order to improve hand hygiene
Huvudhandledare: Annette Erichsen Andersson

Anna Gyberg
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Personcentrering inom patientsäkerhetsarbete för de sköra äldre inom slutenvården
Huvudhandledare: Kerstin Ulin

Karin Haby
leg. dietist,  medicine magisterexamen

Projekt: Lifestyle intervention in pregnant women in obesity
Huvudhandledare: Åsa Premberg

Malin Hansson
leg. barnmorska, master i reproduktiv och perinatal hälsa

Projekt: The work situation for midwives at delivery wards focusing models of care, and job satisfaction
Huvudhandledare: Ingela Lundgren

Mikaela Hällström
examinerad läkare, master folkhälsovetenskap

Projekt: Comparative effectiveness and experiences of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project
Huvudhandledare:
Carina Sparud Lundin

Maria IIioudi
leg. ssk, master healthcare administration, policy and economy

Projekt: Physical and virtual calming rooms in the psychiatric intensive care unit: Effects, utilization and experiences of patients and staff
Huvudhandledare: Lilas Ali

Ulrica Langegård
leg. ssk, fil. mag.
 

Projekt: Proton therapy for patients with cancer disease – Effects on patient reported outcome measures and patient reported experience measures
Huvudhandledare: Karin Ahlberg

Emma Lundberg
master religionsvetenskap

Projekt: Kulturella och religiösa perspektiv inom palliativ vård - Möten mellan patienter som migrerat, deras närstående och vårdpersonal
Huvudhandledare: Joakim Öhlén

Frida Lundin Gurné
leg. ssk, fil mag.

Projekt: Föreställningar om och erfarenheter av hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad
Huvudhandledare: Sofie Jakobsson

Ida Lyckestam Thelin
leg. barnmorska,  fil.mag i reproduktiv och perinatal hälsa, master in Midwifery Science

Projekt: Vaginal birth after a previous Caesarean section (VBAC)-focusing care for women during childbearing
Huvudhandledare: Anna Dencker

Margareta Mattson Jerrestrand
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Motivation, självuppfattning och självkänsla: En studie av elever på gymnasieskolans och komvux omvårdnadsprogram
Huvudhandledare: Kristina Rosengren

Veronika Megeus
leg. ssk, fil. mag.
 

Projekt: Infektionsprevention i operationsmiljö - fokus på aseptisk teknik
Huvudhandledare: Kerstin Nilsson

Jenny Milton
leg. ssk

Projekt: Interprofessionellt teamarbete på akutmottagning
Huvudhandledare: Lena Oxelmark

Mariela Acuña Mora
master i folkhälsovetenskap

Projekt: Transition program for adolescents with congenital heart disease - a randomized controlled trial: STEPSTONESConHD
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt

Ulrika Mårtensson
leg. ssk, magisterexamen omvårdnad

Projekt: Barn och vårdnadshavares upplevelser av att barnet med cancer och/eller habiliteringsbehov lever med en gastrostomiport
Huvudhandledare: Stefan Nilsson

Helena Nilvér
leg. barnmorska, master i reproduktiv och perinatal hälsa

Projekt: Förlossningsupplevelse efter induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 versus graviditetsvecka 4. Ett doktorandprojekt inom SWEPIS: En registerbaserad randomiserad, kontrollerad multicenterstudie
Huvudhandledare: Helen Elden

Kajsa Nolbeck
medicine mag i folkhälsovetenskap

Projekt: Den fysiska miljöns betydelse för ungdomars rehabilitering på de särskilda ungdomshemmen
Huvudhandledare: Helle Wijk

Jonna Norman
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Mindfullness Based Stress Reduction (MBSR) - an interventional randomized clinical trial of the effects on symptoms and signs, perceptions of health and wellbeing in persons with chronic heart failure
Huvudhandledare: Kristin Falk

Marielle Nyman
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av bedömning av skydds- och riskfaktorer inom rättspsykiatrisk vård samt betydelsen för vårdprocessen
Huvudhandledare: Helle Wijk  

Alexander Olausson
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: The prerequisites and effects of opioid sparing person-centred care approach in patients undergoing obesity surgery

Huvudhandledare: Axel Wolf

Ann-Charlotte Olofsson
leg. ssk

Projekt: En personcentrerad vårdväg för patienter med hypofystumör  Huvudhandledare: Eva Jakobsson-Ung

Laura Pirhonen
master i nationalekonomi med inriktning mot
hälsoekonomi

Projekt: Hälsoekonomiska utvärderingar av projekt i personcentrerad vård och utveckling av nya hälsoekonomiska metoder.
Huvudhandledare: Kristian Bolin

Anna-Carin Robertz
leg. ssk, fil mag

 

Projekt: Tactile massage as a nursing intervention in child and adolescent psychiatry
Huvudhandledare: Stefan Nilsson

Lena Rosenlund
leg. ssk

Projekt: Mätning av symptom och upplevelse av personcentrering hos vuxna med kroniska sjukdomstillstånd - utveckling av Rasch-kalibrerade itembanker inom projektet MOSAIC.
Huvudhandledare: Anna Dencker

Malin Rex
leg. ssk, fil mag

Projekt: Gamification in person-centred mental healthcare
Huvudhandledare: Lilas Ali

Markus Saarijärvi
leg. ssk, fil mag
 

Projekt: The STEPSTONES project: Clinical effectiveness, process of care, and economic evaluation of a transition program to empower adolescents with chronic conditions in the transition to adulthood
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt

Ramona Schenell
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Att upprätthålla självbestämmande i palliativt skede på särskilt boende – en modell för att främja personcentrerad
palliativ vård för äldre.
Huvuvhandledare: Ingela Henoch

Elin Siira
fil master sociologi

Projekt: Prerequisites for peer-to-peer support for elderly persons perceiving involuntary loneliness: The Health-Sharing Co-operative (HSC) project
Huvudhandledare: Axel Wolf

Anastasia Silverglow
leg. ssk, master i omvårdnad

Projekt: Utveckling av säker vård i hemmet genom samskapande vårdmöten mellan sköra äldre och vårdpersonal i hemmet
Huvudhandledare: Helle Wijk

Ann-Sofi Sjö
leg. ssk, fil.mag

Projekt: Hur upplever och hanterar personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomssjukdomstillstånd sin livssituation och hur erfar de kontakten med sjukvården
Huvudhandledare: Kerstin Ulin

Sandra Skogby
leg. ssk, fil.mag

Projekt: An integrative study on the role of hospital-related factors for continuing care of adolescents with complex chronic conditions: the Adole 7C project
Huvudhandledare: Ewa-Lena Bratt

Pernilla Ståhl
leg. ssk, fil.mag

Projekt: Hälsorelaterad livskvalitet, emotionellt välbefinnande, livssituation och vårdbehov hos personer med glioblastom och deras närstående – modell för att främja stöd åt familjen under sjukdomsprocessen
Huvudhandledare: Anneli Ozanne

Mohammed Sultan
leg. ssk, master

Projekt: Effectiveness of Disaster Training Program (DTP) on Disaster Preparedness and Management among Nurses at Southern Region of Saudi Arabia
Huvudhandledare: Amir Khorram-Manesh

Lilja Thorunn Thorgeirsdottir
leg. barnmorska

Projekt: Kognition, upplevelser och självskapad hälsa hos kvinnor med preeklampsi under graviditeten, efter förlossningen och upp till ett år efter förlossningen
Huvudhandledare: Helen Elden

Ulrika Wallbing
leg. ssk. fil. mag.

Projekt: Help overcoming pain early (HOPE) in school settings
Huvudhandledare: Stefan Nilsson

Ingela Wennman
leg. ssk, fil. mag.

Projekt: Följsamhet, Effekter och Erfarenheter över tid avseende Fast Track på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - En direktinläggningsprocess från ambulans till strokeavdelning för lågt prioriterade patienter med misstänkt stroke
Huvudhandledare: Helle Wijk

Kristoffer Wibring
leg. ssk, fil mag.

Projekt: Development of a decision support tool for prehospital assessment of the level of care for chest pain patients
Huvudhandledare: Angela Bång

Daniel Widarsson Norbeck
leg. ssk, fil mag.

Projekt: Kan digitalteknik som stöd för smärtbedömning påverka patienters smärtrespons, upplevelse och delaktighet?
Huvudhandledare: Pether Jildenstål

OMVÅRDNAD

Antagna före 1 januari 2007

Jonas Lindgren
leg. ssk

Forskningsområde:  Forensisk omvårdnad
Huvudhandledare: Joakim Öhlen

Benita G. Mériaux
 

Forskningsområde:  Barn med övervikt – kropp och hälsa.
Huvudhandledare: Anna-Lena Hellström

Inga-Lill Nilsson
leg. ssk

Forskningsområde:  Värdigt liv i livetsluskedet
Huvudhandledare: Ingegerd Bergbom


 

 

Sahlgrenska akademi entre

Doktorandrepresentanter

Elin Siira 
elin.siira@gu.se
Ordförande och doktorandrepresentant i Institutionsrådet (IR).

Anna Gyberg
anna.gyberg@vgregion.se
Vice Ordförande

Susanna Böling
susanna.boling@gu.se
Doktorandrepresentant i institutionens forskningsutskott (FOS).

Markus Saarijärvi
markus.saarijarvi@gu.se
Doktorandrepresentant i institutionens forskarutbildningsutskott (FUS).

Sahlgrenska akademins Studentkår

Alla doktorander representeras av Sahlgrenska akademins Studentkår (SAKS). Länk till SAKS 

Sidansvarig: Karin Mossberg|Sidan uppdaterades: 2019-10-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?